Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassing

Deze website (hierna de Website genoemd) is beschikbaar gesteld door Nikon Europe B.V. en diens dochterondernemingen (hierna Nikon genoemd). U mag deze Website vrijuit bezoeken. De toegang tot en het gebruik van de site zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen en eventuele relevante toepasselijke wetten. Op deze pagina wordt tevens aanvullende relevante wettelijke informatie gegevens. Bij het bezoeken van deze Website heeft u ingestemd met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen daarom zorgvuldig door. Persoonlijke gegevens die u doorgeeft via de Website worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring [●VOEG KOPPELING TOE NAAR DE PRIVACYVERKLARING ].

2. Gebruiksbeperkingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten

De Website bevat een groot aantal onderdelen die worden beschermd door het Europese en internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) Nikon's handelsmerken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, teksten en het grafische ontwerp van de Website (hierna de Inhoud genoemd). Behoudens eventuele aanvullende beperkingen die voortvloeien uit toepasselijke wetten, gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van de Website om deze rechten te beschermen:

- Geen enkel deel van de Website mag elektronisch of anderszins worden gekopieerd, behalve in zoverre dit vereist is om de Website efficiënt te kunnen raadplegen via internet en de geboden diensten op de Website te kunnen gebruiken. Reproductie van een deel van de Website naar een andere website is uitdrukkelijk verboden.

- De handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's van Nikon zoals die op deze Website worden gebruikt, mogen op geen enkele manier worden weergegeven of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.

- Nikon geeft u toestemming de Website en de Inhoud van de Website alleen voor uw eigen persoonlijke doeleinden te gebruiken, mits u alle auteursecht- en andere eigendomsverklaringen intact laat, en verbiedt het gebruik van de Website en de Inhoud van de Website voor commerciële doeleinden.

- In principe mogen hyperlinks naar de Website worden gebruikt, mits deze verwijzen naar de hoofdpagina [VOEG KOPPELING IN OF VOEG TOE: van deze Website]. Het gebruik van zogeheten 'deeplinks' of 'in-line links' die rechtstreeks naar andere delen van de Website verwijzen, is verboden, tenzij Nikon daarvoor toestemming heeft gegeven.

- Het is niet toegestaan de Website te bezoeken met behulp van automatische middelen (zoals 'crawlers' of 'autobots') om informatie systematisch binnen te halen of de Inhoud van de Website functioneel aan een andere website te koppelen.

- Het is verboden een hyperlink te creëren die zodanig functioneert dat een internetgebruiker de Website ziet in het frame van een andere website.

3. Handelsmerken

'Nikon' is een gedeponeerd internationaal handelsmerk van Nikon Corporation. Andere handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Website worden weergegeven, kunnen gedeponeerde of ongedeponeerde handelsmerken zijn van Nikon, diens dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

4. Onaanvaardbaar gebruik

Het is verboden de Website of de Inhoud te gebruiken op een manier die andere gebruikers van de Website hindert, inbreuk doet op hun rechten of een juiste werking van de Website anderszins verhindert of die negatieve gevolgen heeft voor de informatie die op de Website wordt weergegeven en/of voor de software die de werking ervan regelt. Het is niet toegestaan de Website te gebruiken onder een valse naam of door een van de beveiligingsmaatregelen voor afgesloten gedeelten van de Website te omzeilen. Het is verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken op een manier die redelijkerwijs kan worden beschouwd als een misdrijf of die daartoe kan aanzetten, die ertoe kan leiden dat Nikon tot wettelijk aansprakelijk wordt gesteld of die anderszins de wetten van een land schendt.

5. Koppelingen naar andere websites

Deze Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites buiten het domein [VOEG HET ADRES VAN DE WEBSITE IN OF: van deze website]. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op deze hyperlinks, zoals op de desbetreffende pagina's wordt aangegeven. Eventuele koppelingen naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en worden op eigen risico gebruikt. Nikon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die op deze manier worden bezocht.

6. Aansprakelijkheid

Nikon noch enige derde partij die betrokken is bij het maken, produceren of aanleveren van de Website is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten, of voor directe, incidentele, bijzondere of morele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de manier waarop u de Website of diensten gebruikt (met inbegrip van aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie, onderbreking, opschorting of beëindiging van de Website) tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wanbeheer van de zijde van Nikon.

Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw computerapparatuur of voor virussen die uw computerapparatuur besmetten doordat u de Website hebt bezocht of gebruikt of doordat u de Inhoud ervan hebt gebruikt.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen kan de aansprakelijkheid van Nikon uitsluiten of beperken als het gaat om aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving.

7. Garanties

Het gebruik van en de navigatie op de Website vindt plaats op eigen risico. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt alles op de Website aangeboden 'als zodanig' en op basis van beschikbaarheid.

Nikon wijst uitdrukkelijk alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties betreffende toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van rechten voor zoverre dat is toegestaan door de wet.

Er is veel aandacht besteed aan de Inhoud en nauwkeurigheid van de informatie op de Website. Nikon kan echter niet garanderen dat de Website en de informatie op de Website voldoen aan de eisen van de gebruiker of dat de Website ononderbroken, geschikt, veilig of foutloos is. Nikon kan evenmin garanties geven over het resultaat van het gebruik van de Website.

Materiaal en/of gegevens die worden gedownload of op andere wijze worden verkregen via het gebruik van of vanaf de Website, worden gebruikt naar eigen goeddunken en op eigen risico.

8. Schadeloosstelling

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van het Photoshare-bestand dat u op de server van Nikon plaatst en voor ander materiaal dat via de Website of diensten wordt verspreid. U bent verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of diensten. U gaat ermee akkoord Nikon en al diens dochterondernemingen schadeloos te stellen voor verlies, schade of aansprakelijkheden en eventuele andere claims of (mogelijke) gerechtelijke stappen tegen Nikon of diens dochterondernemingen die het gevolg zijn van uw gebruik van de Website of service.

9. Verantwoordelijkheid voor gebruikersnaam en wachtwoord

Wanneer u gegevens verstrekt terwijl u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt of aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat u juiste, accurate, recente en volledige gegevens verstrekt, zoals wordt gevraagd op de registratieformulieren die Nikon u via de Website of anderszins beschikbaar stelt. Als de opgegeven gegevens onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, kan Nikon uw toegang tot het relevante gedeelte van de Website beëindigen of onderbreken.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die u ontvangt voor toegang tot bepaalde diensten via de Website, zijn vertrouwelijk en mogen niet worden openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld of anderszins voor ongeoorloofde toegang worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord.

U accepteert dat het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam samen uw autorisatie vormen. U bent zich ervan bewust dat u wordt gekoppeld aan elke geregistreerde handeling die plaatsvindt via uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat u geschikte beveiligingsmaatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord die aan u zijn toegewezen alleen aan bevoegde personen worden bekendgemaakt.

U stemt ermee in:

- Nikon direct op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van een andere schending van de beveiliging, en

- te zorgen dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt.

10. Algemeen

Nikon kan deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment herzien of aanpassen. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen zodra U de Website na het intreden van wijzigingen bezoekt en instemt met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en –bepalingen..

11. Toepasselijke wetgeving

Deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen zullen uitsluitend worden gebracht voor en beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Adressen

Nikon Netherlands, Branch Office of Nikon France S.A.S.

Tripolis 100

Burgerweeshuispad 101

1076 ER Amsterdam

Btw-nummer: NL856782117B02

Registratienummer: 66985633

Copyright

 Your previous queries:
Geen items gevonden. Probeer het opnieuw.
ZB1 Rebate Credit Memo